Fakturering


Tidspunkt for fakturering er heilt avgjerande for bedriftas likviditet. Denne oppgåva må difor prioriterast. Har de ikkje tid å gjera det sjølve kan me gjera det for dykk. Fakturering krev godkjent faktureringsprogram.

Det er i hovudsak tre måtar du kan lage faktura til dine kundar:

  • Du gjere det sjølv i eige system. Me anbefalar Uni Økonomi www.unimicro.no
  • Du kan koble deg til vårt system og gjere det sjølv. Då er alt bokført og registrert når du er ferdig. Dette er ein svært effektiv metode når det er store mengder fakturaer.
  • eller me kan gjere det for deg i vårt system. Dette er ofte mest praktisk dersom fakturamengda er svært liten.

Systema våre handterar den nye EHF (Elektronisk Handels Format) standarden som stat og kommune krev.

Lovgrunnlaget for utgående faktura:

www.lovdata.no/for/sf/fd/td-20041201-1558-005.html#5-1-1