Årsoppgjer


I årsoppgjeret skal alle forhold for året målast og verdsettast. Årsrekneskap og sjølvmelding skal leverast. Det er mange vurderingar og berekingar som skal gjerast i denne samanheng.

Me som kjenner rekneskapet sit i ein unik posisjon til å gjere dette på ein effektiv måte. Me ynskjer difor å bistå med denne prosessen for alle vår kundar.

Dersom de er revisjonspliktig er dette ein stor fordel då det er me som kjenner rekneskapet best.